Ochrana osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu. Podrobnější informace, včetně kontaktních údajů, naleznete níže v textu.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Fairplayauto.cz s.r.o.
Sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, Brno střed, 602 00, Brno
IČO: 03372120
E-mail: info@fairplayauto.cz

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Osobní údaje, které nám sami poskytnete:

 • osobní údaje, které nám uživatelé poskytují při vkládání inzerátu jejich vozidla, za účelem prodeje

Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem osobních údajů, tj. námi v případě, že se stanete naším klientem, tím, že využijete našich inzertních služeb
 • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby editace Vašeho inzerátu, jeho zveřejnění či reakce na něj od potenciálního zájemce
 • Oprávněný zájem v souvislosti se zasíláním novinek v rámci našeho newsletru

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Řádné vyřízení zveřejnění Vašeho inzerátu nebo zprostředkování prodeje předmětu inzerce či předání kontaktních údajů za účelem prodeje předmětu inzerce
 • Zasílání obchodních sdělení či uskutečňování jiných marketingových aktivit
 • Umožnění býti naším klintem a poskytnutí výhod s tím spojených

Pokud si nepřejete dostávat obchodní sdělení či být jinak dotčeni našimi marketingovými aktivitami, máte možnost kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby marketingu odvolat. Tuto možnost naleznete v patičce každého e-mailu. Obrátit se můžete i na výše uvedený kontaktní e-mail.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů. V prvé řadě tedy po dobu trvání smluvního vztahu, tj. po dobu poskytování záruky (24 měsíců). Dále osobní údaje zpracováváme jen v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění zákonných povinností.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy odpovědně a v souladu s platnými právními předpisy. Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zajišťují zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, po jakou dobu, komu tyto údaje předáváme a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Veškeré tyto informace byste měli nalézt v tomto dokumentu. Nebudete-li si jistí, můžete nás požádat o informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a případně požádat o přístup k těmto osobním údajům.
 • Právo opravy osobních údajů
 • Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.
 • Právo na výmaz osobních údajů

V některých případech máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Jde o situace, kdy:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný právní důvod, proč tyto údaje nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování) a v rámci tohoto práva vyjde najevo, že v dané situaci převažuje Váš zájem nad naším oprávněným zájmem pro zpracování osobních údajů;
 • domníváte se, že osobní údaje jsou námi zpracovány protiprávně.

Vezměte, prosím, na vědomí, že toto právo se neuplatní, je-li zpracování dotčených osobních údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti či určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování
 • V některých případech máte možnost požadovat omezení zpracování, a to popíráte-li přesnost Vašich osobních údajů; domníváte se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování). Dojde-li k omezení zpracování Vašich osobních údajů, budou tyto moct být zpracovávány pouze s Vaším souhlasem (s výjimkou jejich uložení či zálohy).
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Některé osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše „Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?“), proti takovému zpracování osobních údajů máte právo vznést námitku. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
 • Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

S žádostmi o uplatnění Vašeho práva se můžete kdykoli obracet na kontaktní email uvedený výše.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018