Obchodní podmínky FairPlayAuto.cz

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako "Občanský zákoník"), vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností.

Fairplayauto.cz s.r.o.,
se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno,
IČ: 03372120,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 84617,
www.fairplayauto.cz,
email: info@fairplayauto.cz

(dále jen jako "Provozovatel")

a koncovým uživatelem (dále jen jako "Zákazník")

vzniklé v souvislosti s využíváním služeb Provozovatele spočívajících ve zprostředkování nabídky a poptávky Automobilů (definováno v článku III. odst. 1. těchto OP) a souvisejících služeb prostřednictvím webového rozhraní Provozovatele v síti internet dostupného na adrese www.fairplayauto.cz (dále jen jako Fairplay Auto)

(dále jen jako "Obchodní podmínky" nebo "OP").

 1. Moje garáž
  1. Pro využívání většiny služeb Provozovatele je nutné se registrovat prostřednictvím internetových stránek Fairplay Auto. Při registraci Zákazník uvede vyžadované osobní údaje a vyjádří souhlas s těmito OP a vůli se jimi řídit po dobu neurčitou. Pokud Zákazník při registraci uvede číslo IČ, je považován za podnikatele. Zákazníkem nemůže být Autobazar, a tedy není povoleno se ani jako Autobazar registrovat. Pojem Autobazar je definován v odstavci 8. tohoto článku. Inzerce je též povolena drobným autoprodejcům, ovšem s výslovným předchozím souhlasem provozovatele tohoto webu a s předchozím prověřením stavu inzerovaných vozů provozovatelem tohoto webu. Registrace není zpoplatněna. Pro procházení inzerátů zveřejněných na Fairplay Auto není nutné se registrovat.
  2. Po odeslání registrace vytvoří Provozovatel Zákazníkovi na stránkách Fairplay Auto jeho vlastní uživatelský účet (dále jen jako "Moje Garáž" nebo "Garáž"). Přístup ke Garáži je chráněn přihlašovacím jménem a heslem, které nesmí Zákazník sdělit třetí osobě ani třetí osobě umožnit využívání své Garáže.
  3. Zákazník prohlašuje, že údaje uvedené při registraci na Fairplay Auto či jinak poskytnuté Provozovateli jsou pravdivé a správné a že jejich případné změny Provozovateli bezodkladně oznámí. Zákazník prohlašuje, že nenaplňuje definici Autobazaru podle odst. 8 tohoto článku. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Zákazníkem. Zákazník Provozovateli odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.
  4. Prostřednictvím Garáže je Zákazníkovi umožněno zejména:
   1. vyhledávat a vkládat inzeráty Automobilů, volit si jednotlivé služby a balíčky služeb Provozovatele podle aktuální nabídky umístěné na stránkách Fairplay Auto. Služby a balíčky služeb mohou být poskytovány bezplatně nebo za úplatu podle aktuálního ceníku umístěného na stránkách Fairplay Auto (dále jen jako "Ceník"). Prostřednictvím služeb a balíčků služeb je tak Zákazníkovi umožněno především efektivněji vkládat inzeráty Automobilů, podporovat jejich vyhledávání a zobrazování, vyhledávat inzeráty Automobilů a využívat služeb Provozovatele souvisejících s nákupem a prodejem Automobilů. Některé služby neposkytuje osobně Provozovatel, nýbrž pouze odkazuje na partnery, kteří tyto služby poskytují a s nimiž zájemce o tyto služby případně vstupuje do smluvního vztahu. V takovém případě je na tuto skutečnost zájemce o službu vždy upozorněn v popisu dané služby.
   2. získávat kredity podle pravidel a nabídek aktuálně zveřejněných na Fairplay Auto a/nebo v Garáži. Kredity lze využít pro platbu za některé služby a balíčky služeb nabízených Provozovatelem. Platnost získaných kreditů je omezena na dobu jednoho roku. Kredity starší jednoho roku zanikají automaticky bez nároku na náhradu.
   3. sledovat historii vyhledávání, prodeje a nákupů Automobilů, sledovat historii nákupů služeb a balíčků služeb Provozovatele a využívat další funkce Garáže.
   4. provádět platby za výše uvedené. Zákazník si může vybrat z následujících způsobů platby:
    1. platba prostřednictvím kreditů. Tuto možnost lze využít pouze pro platby za vybrané služby a balíčky služeb Provozovatele.
    2. platba přes GoPay bránu
    3. platba bankovním převodem
    4. platba platební kartou
    5. platba SMS bránou
   5. Oproti provedeným platbám vystaví Provozovatel Zákazníkovi fakturu. Oproti platbě provedené prostřednictvím kreditů nebude faktura vystavena.
   6. Zákazníkovi je prostřednictvím Garáže také umožněno zrušit svou registraci na Fairplay Auto.
   7. Zákazník bere na vědomí, že přístup na stránky Fairplay Auto a ke své Garáži nemusí být nepřetržitý, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či plánované změny systému Fairplay Auto. Provozovatel si pro případ porušení těchto OP nebo uzavřených Smluv ze strany Zákazníka vyhrazuje právo Zákazníkovi přístup k jeho Garáži dočasně odepřít nebo jej zcela zrušit bez náhrady.
   8. Autobazarem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vykonává výdělečnou činnost za účelem dosažení přímého či nepřímého výdělku či zisku, zejména podnikání, účast v podnikající právnické osobě, výkon funkce statutárního orgánu či jiného orgánu v podnikající právnické osobě či člena takového orgánu, výkon práce v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, činnost na základě jiného smluvního vztahu, včetně smluvního vztahu neformálního, účast na podnikání jiné osoby či jednání ve shodě s jinou osobou, spočívající zejména v nákupu Automobilů ve smyslu článku III. odstavce 1. těchto Obchodních podmínek za účelem jejich dalšího prodeje, prodeji Automobilů a/nebo zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu Automobilů. Za Autobazar se též považují všechny osoby, jejichž registrace a/nebo elektronický provoz odesílaný na Fairplay Auto pochází, byť i z části, z domény, serveru nebo IP adresy subjektu, jež splňuje definici Autobazaru dle předchozích vět nebo které tuto definici splňovaly kdykoliv v období až 12 měsíců před okamžikem své registrace na Fairplay Auto. Za Autobazar se dále též považují všechny osoby, které vystupují jako osoby (spolu)pracující (bez ohledu na povahu právního vztahu) s Autobazarem.
 2. Objednávky a uzavírání Smluv
  1. Informace o dostupných službách a balíčcích služeb Provozovatele jsou dostupné na stránkách Fairplay Auto a/nebo prostřednictvím Garáže. Zde Zákazník nalezne popis nabízených služeb a balíčků služeb včetně cen. Ceny jsou uvedené včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na stránkách Fairplay Auto. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny služeb a balíčků služeb poskytnuté Provozovatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
  2. Výběr služeb a balíčků služeb, způsobů platby a další parametry jednotlivých objednávek provede Zákazník prostřednictvím Garáže. Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno překontrolovat zadané údaje a případně je změnit. Objednávku Zákazník dokončí potvrzením tlačítka "ZAPLATIT". Dokončení objednávky Provozovatel Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou na email uvedený v objednávce nebo jinak poskytnutý Provozovateli. Okamžikem doručení tohoto potvrzení objednávky je uzavřena smlouva o zvolených službách mezi Zákazníkem a Provozovatelem, jež se řídí údaji zadanými v objednávce (dále jen jako "Smlouva") a těmito OP. Provozovatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Zákazníka o dodatečné telefonické nebo písemné potvrzení objednávky. Provozovatel je oprávněn posečkat se zpřístupněním nebo poskytnutím objednaných služeb nebo balíčků služeb Zákazníkovi až do obdržení platby v plné výši za tyto služby nebo balíčku služeb.
  3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
  4. Provozovatel může po Zákazníkovi požadovat zálohovou či jinou obdobnou platbu. Na tuto skutečnost je Zákazník upozorněn před uzavřením Smlouvy v popisu služeb nebo v průběhu zadávání objednávky.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit aktuální nabídku služeb a balíčků služeb a aktuální Ceník. Veškerá prezentace služeb a balíčků služeb umístěná na stránkách Fairplay Auto nebo v Garáži je informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně nich. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Využití zakoupených služeb a balíčků služeb může být časově omezeno. V takovém případě je o tom Zákazník informován v popisu služby.
  6. U služeb u kterých je nutná součinnost Zákazníka se Zákazník zavazuje tuto potřebnou součinnost Provozovateli nebo třetím osobám zabezpečujícím tyto služby poskytnout.
  7. Tyto OP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  8. Uzavřením Smlouvy Zákazník prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto OP při každém jednotlivém uzavření Smlouvy seznámil, porozuměl jim a s jejich zněním souhlasí.
  9. Tyto OP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem ohledně Smlouvy s výjimkou Smlouvy samotné, jejíž ujednání mají přednost před těmito OP.
  10. Znění OP a Ceníku může Provozovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP a Ceníku.
  11. Smlouva je po svém uzavření Provozovatelem uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Provozovatel se však nezavazuje umožnit Zákazníkovi opakovaný přístup k uzavřené Smlouvě.
  12. Aktuální znění těchto OP je volně přístupné na internetových stránkách Provozovatele a je tak každému umožněno jejich zobrazení a archivace.
 3. Vkládání inzerátů Automobilů
  1. Automobilem se rozumí věc movitá (dvoustopé osobní nebo nákladní silniční motorové vozidlo), které je způsobilé provozu na pozemních komunikacích a které k tomuto účelu slouží, není předmětem exekučního nebo insolvenčního řízení, není zatíženo závazky třetích osob, pokud tak není výslovně uvedeno, a jehož vlastník je oprávněn s ním podle své vůle svobodně nakládat.
  2. Vkládání inzerátů je Zákazníkovi umožněno prostřednictvím Garáže. Základní vložení inzerátu a jeho zveřejnění na dobu 60 dní není zpoplatněno. Prodloužení doby zveřejnění inzerátu, jeho zvýraznění a další služby a balíčky služeb jsou zpoplatněny podle aktuálního Ceníku zveřejněného na Fairplay Auto. Jednomu Zákazníkovi je umožněno vložit a současně mít zveřejněné maximálně 3 inzeráty.
  3. Povoleno je vkládat pouze inzeráty ohledně Automobilů. Zákazník je oprávněn vkládat pouze inzeráty ohledně Automobilů, jejichž je vlastníkem, nebo byl-li vložením inzerátu vlastníkem Automobilu pověřen.
  4. Vkládané inzeráty musí splňovat parametry stanovené Provozovatelem. Jednotlivými kroky vložení a zveřejnění inzerátu provede Zákazníka prostředí Garáže.
  5. Není povoleno vkládat inzeráty Autobazarům (ve smyslu definice uvedené v čl. I. odst. 8. těchto Obchodních podmínek) pod smluvní pokutou 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Povinnost zaplatit smluvní pokutu nevylučuje povinnost uhradit Provozovateli škodu, která mu porušením povinnosti, na níž se smluvní pokuta vztahuje, vznikla.
  6. Zákazník se zavazuje vkládat do inzerátů pouze pravdivé a úplné údaje. Zákazník se v případě změn zavazuje údaje vložené do inzerátů aktualizovat. Za údaje vložené do inzerátu je odpovědný výhradně Zákazník. Zákazník odpovídá za obsah vloženého inzerátu. Zákazník se zavazuje, že nevloží inzerát, jež obsahuje údaje odporující právnímu pořádku České republiky, dobrým mravům nebo oprávněným zájmům Provozovatele. Je zakázáno vkládat do inzerátů odkazy na jakékoliv internetové stránky či odkazy nebo kontakty, jež by ve svém důsledku mohly poškozovat Provozovatele nebo mít konkurenční povahu k činnosti Provozovatele.
  7. V případě, že Zákazník při vkládání inzerátu zadává identifikační číslo Automobilu VIN, odpovídá za správnost tohoto údaje ve vztahu k inzerovanému Automobilu.
  8. Vkládání inzerátu a splnění jednotlivých parametrů jeho vložení a zveřejnění provádí Zákazník na vlastní náklady, ledaže je inzerát vkládán v rámci služby "e-Showroom".
  9. Vložením inzerátu Zákazník souhlasí s jeho zveřejněním všem uživatelům sítě internet, tedy i uživatelům neregistrovaným na Fairplay Auto.
  10. Fotky vloženého inzerátu budou opatřeny vodoznakem, vložený inzerát bude zveřejněn bez poplatku po dobu 60 dnů, popřípadě po delší dobu, pokud si Zákazník zakoupil některou ze služeb nebo balíčků služeb umožňující prodloužení doby zveřejnění inzerátu. Po uplynutí této doby bude inzerát automaticky odstraněn bez nároku na náhradu.
  11. Úspěšné vložení inzerátu Provozovatel Zákazníkovi potvrdí formou e-mailu. Po vložení inzerátu je Zákazníkovi umožněna jeho editace.
  12. Má-li být součástí inzerátu obsah, jež je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen jakou"Autorský zákon") jako dílo nebo jeho součást, Zákazník prohlašuje, že je oprávněn tento obsah na Fairplay Auto zveřejnit a že je oprávněn ohledně něj Provozovateli udělit časově a prostorově neomezené oprávnění k výkonu veškerých majetkových autorských práv (dále jen jako "Licence"). Vložením inzerátu Zákazník uděluje Provozovateli bezplatně Licenci k obsahu inzerát tvořící. Zákazník zejména uděluje Provozovateli výslovný souhlas s použitím jeho inzerátů v propagačních materiálech Provozovatele.
  13. Porušuje-li Zákazník nebo jím vložený inzerát tyto OP, popřípadě lze-li porušení důvodně očekávat, vyhrazuje si Provozovatel právo inzerát odstranit bez náhrady.
 4. Služba e-Showroom
  1. Je-li Smlouva uzavřena ohledně služby "e-Showroom" nebo balíčku služeb, jehož součástí je i služba "e-Showroom", uplatní se ohledně poskytnutí služby "e-Showroom" tento článek. Tento článek se uplatní pouze ohledně služby "e-Showroom".
  2. V rámci služby "e-Showroom" se Provozovatel zavazuje obstarat umytí a prověření Automobilu označeného ve Smlouvě a připravení (včetně nafocení Automobilu) a zveřejnění jeho inzerátu, jenž bude na Fairplay Auto označen znaménkem "e-Showroom", a zajišťovat komunikaci se zájemci o jeho koupi, a Zákazník se zavazuje k tomu poskytovat Provozovateli součinnost a Automobil k prohlídkám a testovacím jízdám a dodržet Exkluzivitu podle odst. 5 tohoto článku. Způsoby prověření Automobilu jsou uvedeny v popisu služby "e-Showroom". Provozovatel se zavazuje výsledky těchto prověření zveřejnit v rámci inzerátu Automobilu na Fairplay Auto, k čemuž mu Zákazník poskytuje souhlas.
  3. Provozovatel se zavazuje Zákazníka kontaktovat do 48 hodin od uzavření Smlouvy za účelem prověření Automobilu a přípravy inzerátu podle odst. 2 tohoto článku. Zákazník se zavazuje s Provozovatelem komunikovat a spolupracovat a poskytnout mu dle domluvy Automobil alespoň na nepřetržitých 12 hodin, během nichž Provozovatel Automobil prověří a připraví jeho inzerát. Provozovatel se zavazuje inzerát Automobilu zveřejnit na Fairplay Auto nejpozději do 48 hodin od poskytnutí Automobilu Zákazníkem podle předchozí věty.
  4. Zákazník souhlasí se zveřejněním inzerátu Automobilu i na inzertních internetových stránkách třetích osob dle uvážení Provozovatele, kde ovšem nemusejí být zveřejněny výsledky prověření Automobilu.
  5. Zákazník se zavazuje, že Automobil označený ve Smlouvě nebude sám ani prostřednictvím jiného nabízet nikde a nikomu k prodeji po dobu 60 dní od zveřejnění inzerátu Automobilu v rámci služby "e-Showroom" na Fairplay Auto, tedy že Automobil bude po tuto dobu inzerován prostřednictvím Fairplay Auto a případně také prostřednictvím inzertních internetových stránek podle odst. 4 tohoto článku exkluzivně Provozovatelem (dále jen jako "Exkluzivita").
  6. Veškerá komunikace se zájemci o koupi Automobilu bude zajišťována výhradně Provozovatelem, jehož kontaktní údaje budou uvedeny v inzerátu namísto Zákazníkových.
  7. Zákazník se zavazuje Automobil Provozovateli kdykoliv přistavit za účelem umožnění jeho prohlídky a testovací jízdy ze strany zájemců o jeho koupi. Zákazník má právo u těchto prohlídek a testovacích jízd být vždy přítomen. Zákazník je povinen Automobil přistavit vždy čistý, v opačném případě Provozovatel zajistí umytí Automobilu za poplatek 500 Kč, který je Zákazník povinen Provozovateli uhradit do 3 dnů. Provozovatel je od zájemců o prohlídku a testovací jízdu Automobilu povinen vždy požadovat vratnou zálohu.
  8. Při sjednávání Smlouvy Zákazník určí minimální cenu, za kterou má být Automobil prodán, a požadovanou cenu, za kterou má být Automobil prodán. Provozovatel poprvé zveřejní inzerát Automobilu s požadovanou cenou, poté je na jeho uvážení, jak bude cenu upravovat. Provozovatel nesmí Automobil nikdy nabídnout za cenu nižší než je minimální cena stanovená Zákazníkem, ledaže Zákazník sdělí Provozovateli písemně jinak.
  9. Dojde-li k prodeji Automobilu prostřednictvím Fairplay Auto nebo prostřednictvím inzertních internetových stránek podle odst. 4 tohoto článku, Zákazník se zavazuje uzavřít s kupujícím ohledně Automobilu kupní smlouvu v písemné formě, jež bude obsahovat následující ujednání:
   Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit do 7 dnů ode dne převzetí předmětu koupě, jestliže v den odstoupení budou kumulativně splněny následující podmínky:
   1. Stav tachometru předmětu koupě není navýšen o více jak 100 najetých kilometrů od stavu tachometru, který byl zaznamenán v předávacím protokolu podepsaném prodávajícím i kupujícím při předání předmětu koupě prodávajícím; a
   2. Předmět koupě je ve stejném stavu, v jakém byl v okamžiku předání předmětu koupě prodávajícím. Za rozhodující k posouzení tohoto stavu bude považováno porovnání výsledků prověření předmětu koupě zajištěných společností Fairplayauto.cz s.r.o. a zveřejněných v rámci inzerátu předmětu koupě na stránkách www.fairplayauto.cz, a výsledků stejných prověření předmětu koupě, které ke dni odstoupení od této smlouvy zajistí na náklady kupujícího společnost Fairplayauto.cz s.r.o., ledaže si to kupující nebude přát.
  10. Provozovatel je oprávněn odstranit inzerát Automobilu po 2 měsících od skončení Exkluzivity bez náhrady.
  11. Provozovatel je oprávněn Zákazníkovi Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, jestliže Zákazník:
   1. poruší Exkluzivitu;
   2. nebude Provozovateli opakovaně poskytovat součinnost, zejména neposkytne-li mu Automobil podle odst. 3 tohoto článku a/nebo nepřistaví-li opakovaně Automobil k prohlídkám a testovacím jízdám podle odst. 7 tohoto článku;
   3. neuhradí Provozovateli poplatek podle odst. 7 tohoto článku;
   4. odmítne uzavřít kupní smlouvu obsahující ustanovení podle odst. 9 tohoto článku.
   V takovém případě je Provozovatel oprávněn odstranit inzerát Automobilu z Fairplay Auto i jiných inzertních internetových stránek podle odst. 4 tohoto článku. Odměna uhrazená Zákazníkem za službu "e-Showroom" ani její poměrná část se v takovém případě nevrací.
  12. Zákazník je oprávněn Provozovateli Smlouvu vypovědět za trvání Exkluzivity bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 2 týdny, jež počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi Provozovateli. Po skončení Exkluzivity je Zákazník oprávněn Provozovateli Smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu a bez výpovědní doby. Odměna uhrazená Zákazníkem za službu "e-Showroom" ani její poměrná část se ani v jednom případě nevrací.
  13. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát Automobilu v rámci služby "e-Showroom" nezveřejnit, pokud po prověření Automobilu vyjde najevo, že z důvodu právních nebo faktických vad tento Automobil nelze doporučit ke koupi a zveřejnění jeho inzerátu by mohlo poškodit dobré jméno Provozovatele. V takovém případě Provozovatel bezodkladně vrátí Zákazníkovi částku zaplacenou za tuto službu sníženou o náklady na prověření ve výši 2890 Kč a předá mu výsledky těchto prověření.
  14. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavření Smlouvy ohledně Automobilu, jehož minimální nebo požadovaná prodejní cena stanovená Zákazníkem bude zjevně převyšovat jeho reálnou tržní hodnotu. V takovém případě Provozovatel bezodkladně vrátí Zákazníkovi částku zaplacenou za tuto službu v plné výši.
  15. Dojde-li po ukončení Smlouvy ohledně služby "e-Showroom" ke znovuinzerování téhož Automobilu na Fairplay Auto mimo službu "e-Showroom", tento článek se neuplatní.
 5. Služba fér prodej
  1. Po objednání služby „fér prodej“ je Zákazník povinen sdělit Provozovateli přesnou specifikaci vozu spolu s dalšími doplňujícími údaji na vyžádání Provozovatele a Provozovatel se zavazuje zajistit nacenění Automobilu dle systému oceňování Eurotax a cenu takto vypočítanou (dále „Referenční cena“) sdělit Zákazníkovi na email, který za tímto účelem zákazník uvedl při objednání služby „fér prodej“. V případě, že zákazník odsouhlasí výši Referenční ceny, bude mu k podpisu zaslána smlouva o zprostředkování prodeje Automobilu.
  2. V rámci služby "fér prodej" se Provozovatel zavazuje prohlídku a nafocení Automobilu pověřenými pracovníky, zajistit umístění inzerce prodeje Automobilu na Zákazníkem požadované inzertní portály v České a Slovenské republice, zajistit umístění inzerce na prodej Automobilu na své internetové stránky www.fairplayauto.cz , komunikovat ze zájemci o koupi Automobilu a v případě zájmu a uhrazení příslušného poplatku též poskytnout Zákazníkovi asistenci s přepisem Automobilu.
  3. V rámci služby „fér prodej“ se Provozovatel dále zavazuje do dvou měsíců od uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje Automobilu zprostředkovat pro Zákazníka možnost uzavření kupní smlouvy s třetí osobou.
  4. Objednáním služby „fér prodej“ a uzavřením smlouvy o zprostředkování prodeje se Zákazník zavazuje poskytovat Provozovateli součinnost k řádnému plnění shora uvedených povinností Provozovatele, zejména umožnit Provozovateli prohlídku a nafocení Automobilu, poskytnout Automobil k prohlídkám a testovacím jízdám a dodržet Exkluzivitu podle odst. 6. tohoto článku a oznámit Provozovateli, zda hodlá uzavřít zprostředkovanou kupní smlouvu.
  5. Zákazník se dále zavazuje uhradit Provozovateli provizi z prodeje ve výši poloviny rozdílu mezi Referenční cenou a konečnou kupní cenou, minimálně však 1 % z Referenční částky a řídit se dalšími ustanoveními smlouvy o zprostředkování prodeje, kterou uzavře s Provozovatelem.
  6. Zákazník se zavazuje, že Automobil označený ve smlouvě o zprostředkování prodeje Automobilu nebude sám ani prostřednictvím jiného nabízet nikde a nikomu k prodeji po dobu 60 dní od uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje Automobilu (dále „Exkluzivita“).
  7. Veškerá komunikace se zájemci o koupi Automobilu bude zajišťována výhradně Provozovatelem, jehož kontaktní údaje budou uvedeny v inzerátu namísto kontaktních údajů Zákazníka.
  8. Zákazník se zavazuje Automobil Provozovateli kdykoliv přistavit za účelem umožnění jeho prohlídky a testovací jízdy ze strany zájemců o jeho koupi. Zákazník má právo u těchto prohlídek a testovacích jízd být vždy přítomen. Zákazník je povinen Automobil přistavit vždy čistý, v opačném případě Provozovatel zajistí umytí Automobilu za poplatek 500 Kč, který je Zákazník povinen Provozovateli uhradit do 3 dnů. Provozovatel je od zájemců o prohlídku a testovací jízdu Automobilu povinen vždy požadovat vratnou zálohu.
  9. Provozovatel je oprávněn ze svých internetových stránek a z ostatních inzertních serverů, na něž inzerát na automobil umístil, odstranit inzerát Automobilu po 2 měsících od skončení Exkluzivity bez náhrady.
 6. Odpovědnost Provozovatele, vady a odstoupení od Smlouvy
  1. Činnost Provozovatele spočívá výhradně ve zprostředkování nabídky a poptávky Automobilů a v poskytování služeb na podporu prodeje a nákupu Automobilů prostřednictvím Fairplay Auto. Provozovatel negarantuje uskutečnění prodeje ani nákupu Automobilů. Provozovatel žádným způsobem nezasahuje do konečného vztahu mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel není odpovědný za převod Automobilu z prodávajícího na kupujícího. Provozovatel Automobily nenakupuje ani neprodává. Provozovatel neodpovídá za právní ani faktický stav Automobilů inzerovaných na Fairplay Auto. Jednání o převodu Automobilu z prodávajícího na kupujícího a o úkonech s tím souvisejícími je ponecháno pouze na součinnosti a odpovědnosti prodávajícího s kupujícím.
  2. Provozovatel vyvíjí snahu a učinil opatření potřebná k tomu, aby ze vztahů a služeb založených a nabízených prostřednictvím Fairplay Auto vyloučil Autobazary. I přesto však Provozovatel neodpovídá za to, že Zákazníkem, a tedy i případným prodávajícím nebo kupujícím Automobilu, může být Autobazar (ve smyslu definice uvedené v čl. I. odst. 8. těchto Obchodních podmínek).
  3. U služby nazvané "Cebia" Provozovatel garantuje pouze zprostředkování této služby, která bude provedena třetí osobou. Provozovatel u služby nazvané "Cebia" neodpovídá za její provedení třetí osobou ani za její výsledek.
  4. Součástí nabídky služeb nebo balíčků služeb Provozovatele může být i poskytnutí návrhu kupní smlouvy na Automobil. Poskytnutím tohoto návrhu Provozovatel žádným způsobem nevstupuje do smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím a neodpovídá za následky vzniklé použitím tohoto smluvního návrhu
  5. Práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Případnou reklamaci může Zákazník uplatnit u Provozovatele písemně dopisem zaslaným na adresu jeho sídla nebo elektronicky na email info@fairplayauto.cz. Je-li Zákazník spotřebitelem, Provozovatel mu přijetí reklamace písemně potvrdí.
  6. Je-li Zákazník spotřebitelem dle ustanovení § 419 Občanského zákoníku, má právo od Smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy. O svém záměru odstoupit od Smlouvy musí Provozovatele informovat. Za tímto účelem má možnost použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy dostupný zde. Sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy postačuje odeslat před uplynutím příslušné lhůty. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, Provozovatel mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení Zákazníka o odstoupení od Smlouvy, vrátí všechny platby, které od Zákazníka obdržel, a to stejnou cestou, jakou je přijal (nebude-li Zákazník souhlasit s jiným způsobem a nevzniknou-li mu tím další náklady). Zákazník pro účely uzavření každé jednotlivé Smlouvy výslovně požaduje po Provozovateli, aby s poskytováním služeb dle Smlouvy započal již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Zákazník výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel veškeré služby splnil ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení. Provozovatel tímto Zákazníka informuje o tom, že jsou-li služby splněny ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení, Zákazník nemá právo od Smlouvy odstoupit. Vzhledem k povaze většiny služeb nabízených Provozovatelem jsou tyto služby Zákazníkovi zpřístupněny a zároveň splněny okamžikem uzavření Smlouvy. Nebudou-li však všechny služby splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení, je Zákazník v případě odstoupení od Smlouvy povinen zaplatit Provozovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy Zákazník informoval Provozovatele o odstoupení od Smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve Smlouvě.
 7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  1. Osobní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Podrobnější informace naleznete na našem webu v sekci Ochrana osobních údajů.
  2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami provozovatele na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce nebo při registraci na Fairplay Auto a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na tuto adresu.
  3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů může Provozovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Provozovatel může poskytnout osobní údaje Zákazníka třetím osobám pouze za účelem úspěšné realizace práv a povinností z uzavřených Smluv.
  4. Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o jejich případné změně. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Provozovatelem odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele.
  5. V případě, že by se Zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav.
  6. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Zákazník se se svými stížnostmi může obracet přímo na Provozovatele nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.
  2. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
  4. K projednávání sporů mezi Zákazníkem a Provozovatelem jsou příslušné české obecné soudy.
  5. Pokud vztah související s užitím stránek Fairplay Auto nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  6. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  7. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo při registraci.
  8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2017.

V Praze dne 1.9.2017