Obchodní podmínky FairPlayPoint s.r.o.

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako "Občanský zákoník"), vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností

Fairplaypoint s.r.o.,
se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4,
IČ: 04139771,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka ,
www.fairplayauto.cz/fpp,
email: mechanik@fairplayauto.cz

(dále jen jako "Provozovatel")

a koncovým uživatelem (dále jen jako "Zákazník")

vzniklé v souvislosti s využíváním služeb Provozovatele spočívajících v zajišťování technických prohlídek Automobilů a souvisejících služeb.

(dále jen jako "Obchodní podmínky" nebo "OP").

 1. Služby
  1. Provozovatel nabízí Zákazníkům možnost nechat si prověřit:
   1. technický stav Automobilu ve specializovaném servisním místě (dále jen jako "Služba Mechanik"). Službu Mechanik zabezpečuje Provozovatel. Vlastní provedení Služby Mechanik provádějí třetí osoby, smluvní partneři Provozovatele (dále jen jako "Partneři").
   2. údaje vážící se k identifikačnímu číslu VIN Automobilu (dále jen jako "Služba Cebia") Službu Cebia Provozovatel nezabezpečuje, pouze odkazuje na možnost jejího smluvení u třetí osoby podle čl. III. těchto Obchodních podmínek.
   (společně dále též jen jako "Služby")
  2. Provozovatel spolupracuje se společností Fairplayauto.cz s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 03372120, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 84617 (dále jen jako "FairplayAuto"). FairplayAuto provozuje internetové stránky na doméně www.fairplayauto.cz (dále jen jako "Stránky Fairplay Auto").
  3. Automobilem se rozumí věc movitá (dvoustopé osobní nebo nákladní silniční motorové vozidlo s hmotností do 3,5 tuny), která je určená k provozu na pozemních komunikacích (dále jen také jako „Automobil“).
  4. Služby jsou zpoplatněny. Popis Služeb a jejich cen je dostupný na Stránkách Fairplay Auto v příslušných sekcích. Ceny jsou uvedené včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na Stránkách Fairplay Auto. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavírat smlouvy se Zákazníky za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny Služeb poskytnuté Provozovatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
 2. Služba Mechanik - objednávka, uzavření smlouvy, platba
  1. Službu Mechanik lze objednat v sekci "Kontrola vozu" zvolením možnosti "Mechanik". Služba Mechanik spočívá v technické prohlídce Automobilu za jeho fyzické přítomnosti. Pokud Zákazník, který objednává tuto službu, není zároveň vlastníkem Automobilu, jež má být prověřen, je povinen se nejprve domluvit s vlastníkem prověřovaného Automobilu (dále jen jako "Vlastník") tak, aby byla při prohlídce zajištěna přítomnost prověřovaného Automobilu.
  2. Zákazník vyplní v objednávkovém formuláři požadované údaje, zejména své jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu a specifikaci prověřovaného Automobilu. Dále Zákazník zvolí požadované datum a čas a vybere z nabídky servisní místo, ve kterém má být Automobil prověřen (tyto tři údaje budou nadále označovány jen jako "Termín"). Veškeré vyplněné údaje musí odpovídat předchozí dohodě s Vlastníkem, kterou Zákazník, který Službu Mechanik objednává a zároveň není vlastníkem prověřovaného Automobilu, provede na vlastní náklady a odpovědnost. Odeslání vyplněného objednávkového formuláře je pouze dotazem na dostupnost Termínu, nikoli závazným uzavřením Smlouvy.
  3. Osoba pověřená Provozovatelem (dále jen jako "Dispečer") ověří dostupnost Termínu. Není-li Termín dostupný, informuje o tom Zákazníka telefonicky, zasláním SMS zprávy nebo zasláním emailu na číslo a/nebo adresu uvedené v objednávkovém formuláři. V takovém případě je objednávka Služby Mechanik zcela zrušena a Zákazník musí proces objednávky opakovat a zvolit odlišný Termín, případně Dispečer Zákazníkovi telefonicky nabídne jiný volný Termín. Je-li Termín dostupný, informuje o tom Dispečer Zákazníka telefonicky na číslo uvedené v objednávkovém formuláři. Okamžikem shody ohledně Termínu a jeho oboustranným potvrzením je mezi Zákazníkem a Provozovatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí Služby Mechanik, jež se řídí údaji uvedenými v objednávkovém formuláři, tedy zejména údaji tvořícími Termín a také aktuální cenou Služby Mechanik a těmito Obchodními podmínkami (dále jen jako "Smlouva"). Provozovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Provozovatel zašle Zákazníkovi emailem na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři potvrzení o uzavření Smlouvy. . Provozovatel je oprávněn kdykoli kontaktovat Zákazníka pro další potvrzení.
  4. Zákazník je povinen se ve smluvený Termín dostavit do smluveného servisního místa a zajistit přítomnost prověřovaného Automobilu.
  5. Po provedení Služby Mechanik je Zákazník povinen zaplatit smluvenou cenu v hotovosti nebo platební kartou k rukám pracovníků servisního místa, kde tato služba proběhla.
  6. Oproti zaplacení Služby Mechanik obdrží Zákazník záznam o výsledcích této služby, jež obsahuje údaje o fyzické odborné prohlídce interiéru i exteriéru Automobilu, odborné technické prohlídce Automobilu na zvedacím zařízení, odborné prohlídce poškození interiéru a funkčnosti elektrických částí Automobilu a testování hnacího ústrojí Automobilu jízdní zkouškou (dále jen jako "Protokol"). Obdoba Protokolu je umístěna zde. Zákazník se zavazuje nešířit podobu a způsob provedení Protokolu, který obdrží po provedení Služby Mechanik. Nezaplatí-li Zákazník smluvenou cenu podle odst. 5. tohoto článku, Protokol mu nebude předán a odstavec 7. tohoto článku se neužije.
  7. Zákazník obdrží od Provozovatele fakturu o provedené platbě elektronickou podobou do 24 hodin od zaplacení v servisním místě na email uvedený v objednávkovém formuláři. Je-li Zákazník zároveň Vlastníkem a inzeruje-li prověřený Automobil na Stránkách Fairplay Auto na základě smluvního vztahu s Fairplay Auto, bude mu na jeho žádost Protokol zveřejněn v elektronické podobě u takového inzerátu.
 3. Služba Cebia
  1. Provozovatel přes Stránky Fairplay Auto v sekci "Kontrola vozu" pod možností "cebia" pouze odkazuje na poskytování této služby společností Cebia, spol. s r.o., IČ: 18628443, se sídlem Praha 4, Türkova 1001, PSČ 14900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4057. Služba Cebia spočívá v prověření údajů vážících se k identifikačnímu číslu VIN Automobilu. Po zadání kódu VIN a zvolení "Objednat za 299" je Zákazník přesměrován na stránky www.zkontrolujsiauto.cz provozované společností Cebia, spol. s r.o. V dalším postupu se Zákazník řídi údaji na této stránce. Zákazník v souvislosti se Službou Cebia nevstupuje do smluvního vztahu s Provozovatelem a ten za provedení této služby nepřijímá od Zákazníků žádná plnění ani neodpovídá za provedení této služby společností Cebia, spol. s r.o.
 4. Další práva a povinnosti
  1. Zákazník prohlašuje, že údaje uvedené v objednávkovém formuláři Služby Mechanik či jinak poskytnuté Provozovateli jsou pravdivé a správné a že jejich případné změny Provozovateli bezodkladně oznámí. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Zákazníkem. Zákazník Provozovateli odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.
  2. Zákazník bere na vědomí, že přístup na Stránky Fairplay Auto nemusí být nepřetržitý, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či plánované změny systému.
  3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy s Provozovatelem. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.Zákazník uděluje Provozovateli souhlas k zaznamenávání a uchovávání průběhu telefonátů.
  4. Provozovatel může po Zákazníkovi požadovat zálohovou či jinou obdobnou platbu. Na tuto skutečnost je Zákazník upozorněn před uzavřením smlouvy v popisu služeb nebo v průběhu zadávání objednávky.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit aktuální nabídku Služeb a jejich ceny. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
  6. U Služby Mechanik je nutná součinnost Zákazníka a Zákazník se zavazuje tuto potřebnou součinnost Provozovateli a/nebo Partnerům poskytnout.
 5. Odstoupení od Smlouvy
  1. Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku, má právo od Smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy. O svém záměru odstoupit od Smlouvy musí Provozovatele informovat. Za tímto účelem má možnost použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy dostupný zde. Sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy postačuje odeslat před uplynutím příslušné lhůty. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, Provozovatel mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení Zákazníka o odstoupení od Smlouvy, vrátí všechny platby, které od Zákazníka obdržel, a to stejnou cestou, jakou je přijal (nebude-li Zákazník souhlasit s jiným způsobem a nevzniknou-li mu tím další náklady). Zákazník pro účely uzavření každé jednotlivé Smlouvy výslovně požaduje po Provozovateli, aby s poskytováním služeb dle Smlouvy započal již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Zákazník výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel veškeré služby splnil ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení. Provozovatel tímto Zákazníka informuje o tom, že jsou-li služby splněny ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení, Zákazník nemá právo od Smlouvy odstoupit. Vzhledem k povaze Služby Mechanik nelze od Smlouvy odstoupit po prověření Automobilu. Nebudou-li však všechny služby splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení, je Zákazník v případě odstoupení od Smlouvy povinen zaplatit Provozovateli částku úměrnou rozsahu již poskytnutých služeb do doby, kdy Zákazník informoval Provozovatele o odstoupení od Smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve Smlouvě.
 6. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami provozovatele na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce nebo při registraci na Fairplay Auto a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na tuto adresu.
  3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů může Provozovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Provozovatel může poskytnout osobní údaje Zákazníka třetím osobám (zejména Partnerům) pouze za účelem úspěšné realizace práv a povinností z uzavřených Smluv.
  4. Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o jejich případné změně. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Provozovatelem odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele.
  5. V případě, že by se Zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav.
  6. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto OP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  2. Uzavřením Smlouvy Zákazník prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto OP při každém jednotlivém uzavření Smlouvy seznámil, porozuměl jim a s jejich zněním souhlasí.
  3. Tyto OP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem ohledně Smlouvy s výjimkou Smlouvy samotné, jejíž ujednání mají přednost před těmito OP.
  4. Znění OP může Provozovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.
  5. Smlouva je po svém uzavření Provozovatelem uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Provozovatel se však nezavazuje umožnit Zákazníkovi opakovaný přístup k uzavřené Smlouvě.
  6. Aktuální znění těchto OP je volně přístupné na Stránkách Fairplay Auto a je tak každému umožněno jejich zobrazení a archivace.
  7. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Zákazník se se svými stížnostmi může obracet přímo na Provozovatele nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.
  8. K projednávání sporů mezi Zákazníkem a Provozovatelem jsou příslušné české obecné soudy.
  9. Pokud vztah související s užitím stránek Fairplay Auto nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  10. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  11. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30.6.2015.

V Praze dne 30.6.2015